วาระประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5/2558

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปข้อมูลภาระงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับงวดการประเมินที่ 1/2559

1.6 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์

1.7 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

1.8 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ

1.9 หลักการพิจารณาคำของบประมาณและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1.10 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐคิดค้น ประจำปี 2559

1.11 การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558

1.12 การจัดประชุมทางวิชาการ BTAC 2015

1.13 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ และการเผยแพร่ผลงาน

img748_Page_1 img748_Page_2 img748_Page_3

 

1.14 งานนิทรรศการ job fair 2015

1.15 ผลงานการออกแบบได้รับการนำไปใช้เชิงพาณิชย์

 

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่   8 เมษายน 2558

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  ปฏิทินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

4.2 โครงการ Publication Clinic มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย   โครงสร้างไม้ในสิมอีสานสกุลช่างจังหวัดร้อยเอ็ด

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2558