ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558

8  เมษายน  2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานคณบดี

  วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  • รายงานจากการเงินคณะฯ 
  • รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 โครงการรรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” 

1.6 วารสารกึ่งวิชาการประจำคณะ

1.7 การยื่นข้อเสนอโครงการต่อการเคหะแห่งชาติ

 ·       โครงการศึกษาและวิจัยคุณภาพแสงภายในอาคารเพื่อการออกแบบและนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

 ·       โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการร่วมกับภาคเอกชนและจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาโครงการร่วมกับภาคเอกชน

1.8 ผลงานการออกแบบได้รับการนำไปใช้เชิงพาณิชย์

1.9 ประกาศผลทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

1.10 ทุนวิจัยจากภายนอก

         การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2558

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

 

วาระที 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.2  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วาระที 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ปฏิทินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

4.2 พิจารณาการปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ

1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2557) หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 พฤษภาคม 2557

2. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9/2557) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 พฤษภาคม 2557 

(ประกาศแนบท้ายหลักเกณฑ์ 9/2557)   เอกสาร word 4.2

4.3 การจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.4 นิทรรศการ Thailand Research Expo 2015

กำหนดการ

งานนำเสนอ

4.5 AGREEMENT FORM SEVILLE (MOU)

4.6  โปรแกรม CFD

วาระที่ 5  เรื่องอื่น  ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2558