ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานคณบดี

  

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 วารสารวิชาการประจำคณะ

1.7 วารสารกึ่งวิชาการประจำคณะ

1.8 การยื่นข้อเสนอโครงการต่อการเคหะแห่งชาติ

1.9 การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ   

1.10 มติ ครม.ให้งดเว้นเดินทางไปประชุม ดูงาน อบรม ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558

1.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการและการวิจัย พ.ศ. 2538

– หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.12 ทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

แนวปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานต่างประเทศ

– บันทึกขอรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2061/2556 หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564/2556  

1.13 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปี 2558

1.14 ทุนวิจัยจากภายนอก

– ประกาศทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 2558

1.15 สารสนเทศด้านการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม

1.16 การเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ณ Ewha Womans Universith ประเทศเกาหลี

1.17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านเซรามิก กลุ่มวัสดุศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แต่สถาบันจัดส่งลายเซ็นอิเลคโทรนิคส์ พร้อมจัดส่งโลโก้ของคณะฯ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเรื่องดังกล่าว

1.18 อาจารย์ของคณะร่วมงาน “Mindscapes” International Women’s Art Exhibition 2015

1.19 โปรแกรม CFD

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2558

 

วาระที 3 เรื่องสืบเนื่อง

 

 วาระที 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย

– แบบข้อเสนอโครงการวิจัย  img567

– ผลการประเมินจากกรรมการวิจัย

 

วาระที่ 5  เรื่องอื่น  ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2558