คู่มือ Office 365

คู่มือ Office 365
http://office.microsoft.com/th-th/support/FX104023545.aspx

และไฟล์ PDF คู่มือการใช้งาน Office 365 และ Sharepoint จำนวน 170 หน้า

https://www.dropbox.com/s/rtd3iwn3c8e8s6a/Office%20365%20Handbook_Ch1_Ch6_Final%20Edit%2010102557_included%20Cover.pdf?dl=0

https://portal.office.com/Home