รวมเอกสารประกอบการประเมิน 2 60 งานวิจัยและบริการวิชาการ

กระบวนการทำใหม่ให้ตรงตาม edpex

รวม

บริการวิชาการ

วิจัย

ประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาตนเอง ธค. 59 ถึง พค. 60 สรุปข้อมูลรายบุคคล กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

  1. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
  2. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
  3. อนุพันธ์ พันธ์อมร

การวิจัยและการบริการวิชาการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

ปี 2559

– ครั้งที่ 12/59 – วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ปี 2560

– ครั้งที่ 1/60 – 18 มกราคม 2560

– ครั้งที่ 2/60 – 16 กุมภาพันธ์ 2560

– ครั้งที่ 3/60 – 15 มีนาคม 2560

– ครั้งที่ 4/60 – 26 เมษายน 2560

ครั้งที่ 5/60 – 24 พฤษภาคม 2560

ข้อมูล สรุปงานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update may 2017

— โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0560

— โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0560

— โครงการวิจัย-ar-update-0560

— บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0560

— บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0560

กระบวนการทำงานการบริการวิชาการ

สรุปข้อมูลด้านการวิจัย

การประชาสัมพันธ์

สรุปข้อมูลงานประชาสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์

กระบวนงานวิเทศสัมพันธ์

— ขั้นตอนการขอวีซ่า

— ขั้นตอนการขอหนังสือตอบรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

— ขั้นตอนการทำ MOU

— ขั้นตอนการขอทุนไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ตอบรับ IAESTE 2560

รับนักศึกษาทุน GMS 2560

ส่งเอกสารรับทุนต่อเนื่องหอการค้าไทยญี่ปุ่น

ขออนุมัติงบไปพม่า

ขออนุมัติไปราชการต่างประทศ

กลุ่มงาน

รายงานการประชุมกลุ่มงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

การประเมินในภาพรวม

งานรอง

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1022/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 1/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ Forum Expert Seminar

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 103/2559 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Excellent Data Basae 2560

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29/2560 คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 8 สถาบัน โฮมภูมิ ครั้งที่ 3

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

พิมพ์ชนก

ปฏิทินการดําเนินงานนางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2560

กระบวนการงานด้านวิจัย และการเสนอพัฒนาขั้นตอนงานพิมพ์ชนก

กระบวนงานการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์คณะ พิมพ์ชนก

อนุพันธ์ และ เอกสารด้านเทคโลยีสารสนเทศ

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ความเสี่ยง

กรรมการสอบข้อเท็จจริง 20 มกราคม 2560 อนุพันธ์ พันธ์อมร

กรรมการจำหน่ายพัสดุ 23 มกราคม 2560 อนุพันธ์

กรรมการสอบ ช้างเผือก ประกาศ 22/2560

คณะกรรมการเก็บเงิน

กรรมการวารสาร

การพัฒนางาน โครงการปรับปรุงระบบงานสายสนับสนุน