วิทยากร การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

วิทยากร การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16 กุมภาพันธ์ 2560

อ.ขาม จาตุรงคกุล

Scan by RICOH-panuph-8-2-2560 (2)