วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 9/2559

ในวันที่  14  กันยายน   2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะ

รายงานเงินกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 อาคันตุกะชาวต่างประเทศ

1. 9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

1.10 การประชุมเครือข่าย 8 สถาบัน

1.11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center)

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

3.2 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย

4.1.1 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น  (ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และว่าที่ร้อยตรีกรกฎ โพษิตลิมปกุล)

4.1.2 การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูยบ้านโนนสำโรง จ.ศรีสะเกษ (อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัท และนายนานนท์ ลาโพธิ์)

4.2 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์

4.2.1 การใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการประหยัดพลังงาน โดย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา จัดพิมพ์ในว ารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฉบับที่ 15(1) ม.ค.-มิ.ย.2559 , หน้า 183 จำนวน 4,000 บาท (เป็นวารสารที่อยู่ในฐานระดับชาติ และมีปัจจัยผลกระทบ 0.25)

4.2.2 คานไม้อัดกาวสำหรับงานโครงสร้างไม้ช่วงยาวในประเทศไทย ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 หน้า 478 – 485 โดย อ.พีร์นิธิ อักษร (เป็นวารสารที่อยู่ในฐานระดับชาติ และมีปัจจัยผลกระทบ 0.059)

4.2.2 อิทธิพลของการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตีพิมพ์ในวารสาร การประชุมวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 อ.พีร์นิธิ อักษร (เป็นวารสารวิชาการระดับสถาบัน ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI แต่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ)

4.3 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ “การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 2”

4.4 การทำข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการเสนอ โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART CITIES – CLEAN ENNERGY) เทศบาลนครขอนแก่น,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT)

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2559