วิทยากร งานวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ภาคอีสาน

วิทยากร งานวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ภาคอีสาน

18 สิงหาคม 2559

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

panuph_30-8-2559_9-14-09