วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 8/2559

ในวันที่  17 สิงหาคม 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 อาคันตุกะชาวต่างประเทศ

1.9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 โครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

4.2 รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป

4.3 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการ Talent Mobility

4.4 ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Talent Mobility

 4.5 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย

 – เรื่อง การประเมินศักยภาพพื้นที่รอบสถานีระบบรถไฟฟ้ารางเบาเมืองขอนแก่น ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ งบประมาณ 100,000 บาท

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2559