วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 7/2559

ในวันที่  21 กรกฎาคม 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 การประชุมร่วมระหว่างเครือข่ายวิชาการ 8 สถาบัน

1.9 พื้นที่การดำเนินงานชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560

1.10 จรรยาบรรณนักวิจัย

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การไปนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศของผู้ขอรับทุนสนับสนุน

3.1.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ)  ณ การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพฯ

3.1.3 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตและส่งเอกสารให้การเคหะแห่งชาติ   (รศ.รวี หาญเผชิญ)

3.2 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ)

3.3 Paper Deployment

3.4 การติดตามการการเร่งรัด ติดตาม รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการปิดโครงการวิจัย

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอใช้งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒฺพิจารณาบทความ จำนวน 40,280 บาท

4.2 ขออนุมัติจัดทำสัญญารับทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขข้อเสนอโครงการตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ

ชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทย : กรณีศึกษาบ้านสวายจ๊ะ จังหวัดสุรินทร์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ และนางสาวพรรณพฤกษา จะระ งบประมาณ 20,000 บาท

การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูย บ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ นายธนานนท์ ลาโพธิ์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 20,000 บาท

4.3 เสนอชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของสำนักบริการวิชาการ

4.4 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

– การสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ร่วมกับการบรรยายและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น” วัดกลาง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง สำหรับกลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง”

4.5 Fulbright Visiting Professor

4.6 นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE

4.7 ขอใช้งบประมาณค่าตีพิมพ์วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559)

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2559