วิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก

วิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก

19 มิถุนายน 2559

อ.ขาม จาตุรงคกุล

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

panuph_27-6-2559_9-55-05 (1)