วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 6/2559

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 กำหนดการเดินทางมาของนักศึกษาโครงการ IAEASTE

1.9 กำหนดการเดินทางของ Fulbright Visiting Professor

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

3.3 ผลการพิจารณาการขอทำ MOU

3.4 Paper Deployment

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ

4.2 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

4.3 แนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการ

4.4 การปรับปรุง Website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

4.5 ขอขยายระยะเวลาการรับทุนวิจัย

4.6 การทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.

4.7 เร่งรัด ติดตาม ความก้าวหน้ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2559