วิทยากรโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น

วิทยากรโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น

29 เมษายน 2559

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
ผศ.มนสิชา เพชรานนท์

เทศบาลขอนแก่น

panuph_10-5-2559_14-32-27