วิทยากรบรรจุภัณฑ์เชิงลึก

วิทยากรบรรจุภัณฑ์เชิงลึก

22 เมษายน 2559

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล

ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 21-22 เม.ย. (อ.ขาม)