ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 4/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2559

ในวันที่  20 เมษายน 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานะบัญชี จากการเงิน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 โครงการ IAESTE 2016

1.9 โครงการ Paper Deployment

1.10 แจ้งเตือนการหลอกลวงแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงาน

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2559

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

  1. ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการวิจัย 2 โครงการ
    1. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมือง กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น  โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
    2. โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6” โดย ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
  2. นักวิจัยส่งคืนแก้ไขเอกสารโครงการ 2 โครงการ
    1. โครงการวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของวัสดุอาคารและการบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น” โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และนางสาวสุธาสินี ดวงมณี งบประมาณ 20,000 บาท
    2. โครงการวิจัย เรื่อง “ ความสบายทางอุณหภูมิภายในสิมอีสาน” โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และ นายอรรถพล ตั้งบรรจงกิจ งบประมาณ 20,000 บาท

3.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้กับนักวิจัย บทความเรื่อง “แนวทางการออกแบบเรือนพยาบาลสำหรับคนพิการ : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”  โดย สัญชัย สันติเวส  จำนวน 4,000 บาท

3.2  โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “ผิวพื้นภายนอกอาคารและภูมิอากาศพื้นที่” โดย รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล  งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ระยะดำเนินการ 1 ปี

4.2 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ บทความเรื่อง กิจกรรมกีฬากับการวางแผนพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาเมืองบุรีรัมย์ โดย ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ ด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 2,000 บาท

4.3 การของบประมาณสนับสนุนในการยื่นข้อเสนอโครงการ  รศ.รวี หาญเผชิญ ของบประมาณสนับสนุนในการยื่นข้อเสนอโครงการ “โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2559” ซึ่งประกอบด้วย ค่าเดินทางไปราชการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่านำส่งเอกสาร รวม 6,800 บาท (หกพันแปดร้อยบาท)

4.5 ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง “พัฒนาการย่านตึกแถวในย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี”   ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยขยายถึง 29 มีนาคม 2559 เป็นขอขยายเพิ่ม 1 ปี

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2559