วิทยากร ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงลึก

วิทยากร ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงลึก

17 มีนาคม 2559

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล

หนังสือเชิญ ดร.ขาม