วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 3/2559

ในวันที่  21  มีนาคม  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

(ดูรายงานการเงิน)

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 ตารางการปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตามโครงการ Fulbright

1.8 โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Thai-German S&T Cooperation 3rd Researcher Mobility Scheme)

1.9 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย 3 กลุ่ม (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

วาระที่    2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาสนใจขอรับทุนการศึกษา จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

4.2 การปรับหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.3 นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.4 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.5 ขอใช้งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.6 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เพื่อการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2559