วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 11/2558

ในวันที่  16  ธันวาคม  2558  เวลา  14.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • งานสร้างสรรค์
  • งานบริการวิชาการ
  • งานวิจัย
  • บทความตีพิมพ์/นำเสนอผลงาน
  • บทความวิจัยตีพิมพ์วารสาร

1.7 แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2559

1.8 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการวจัย รศ.รวี หาญเผชิญ

1.9 ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาวที่คณะ/หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการ

1.10 ประชาสัมพันธ์โครงการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.11 ประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาด้านงานิวจัยต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ราย Dr. Nancy Ann Young

1.12 การดำเนินการตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2558

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

  • การดำเนินการตามมติที่ประชุม
  • วารสารวิชาการคณะ

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2559