วิทยากรที่ ประเทศฝรั่งเศส 21 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ – ผศ.

ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศธร – อ.ดร.

ข้อตกลงในการไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ_ผศ.พรณรงค์ อ.ณัฏฐพงศ์

1. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ และ อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมและการวิจัยที่ดำเนินงานโดย หลักสูตรปริญญาโท “การจัดการและเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวนานาชาติ” โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน “Tourisme, Ethique et Développement” ในมูลนิธิ “Acting for Life” ในฐานะวิทยากรของโครงการ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐจีบูติ มีกำหนด 25 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2558