วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 10/2558

ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2558  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

  • สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • แผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2558 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

  • การดำเนินการตามมติที่ประชุม
  • วารสารวิชาการคณะ

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2558