วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น.

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 9/2558

ในวันที่  14  ตุลาคม  2558  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.6.1  ข้อมูลภาระงานอาจารย์ งวดประเมิน 1/59 ช่วงระหว่าง 1 พฤษภาคม 58 ถึง 31 ตุลาคม 58

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน   “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” กับ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

 

วาระที่    2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่  9  กันยายน  2558 

 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

 

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

4.2 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

1) คุณค่าและความหมายของลวดลายมงคลในอาคารพาณชิย์ยุคแรก 4 จังหวัดริมแม่น้ำโขง โดย ผศ.ดร.วารุณี หวัง  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  5,000 บาท

2) หมู่บ้านและเรือนพวน บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ  วารสารหน้าจั่ว

3) แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางระบายน้ำเสียสาธารณะโดยวิธีการบำบัดน้ำเสียวิถีธรรมชาติด้วยระบบพืชพันธ์ุอย่างมีสุนทรียภาพทางทัศนาการ

4) Design Guidelines for Recreation Area of Romklao Kallapruek Park in Khon Kaen University.

5) The Blind and the Model of Architecture Touching.

4.3 ขออนุมัติงบประมาณการเข้าร่วมอบรมการจัดทำระบบวารสารออนไลน์ในระบบ ThaiJO ของ TCI

4.4 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มิวจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

4.5 ขอยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

  1. โครงการวิจัย การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือนในพื้นที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมืองขอนแก่น โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
  2. การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเดินในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี  โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

4.6 สำรวจความสนใจในการทำ MOU ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2558