วิทยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม สิงหาคม 2558

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองคาย

วิทยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ หนองคาย
13 – 15 กรกฎาคม 2558
อ.ธนสิทธิ์ จันทะรี
อ.ขาม จาตุรงคกุล

วิทยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ กรุงเทพ
8 – 10 สิงหาคม 2558
อ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

panuph_7-8-2558_14-37-14