วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 7/2558

ในวันที่  8  กรกฎาคม  2558  เวลา  09.00  น.

ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 1. สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 2. สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 5. สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 6. สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 7. การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ปี 2559
 8. อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559

9. การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะต่าง ๆในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประสานงานเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายในประเทศ

10. การประสานงานเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายในประเทศ

11. ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปีการศึกษา 2558

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2558

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ The University of Seville (Universidad   de Sevilla) ประเทศสเปน

3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

3.3 การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558

3.4 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

3.5 การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound Exchange Students) ซึ่งมีมหาวิทยาลัย FPT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ประเทศสังคมนิยมเวียตนาม

3.6 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.6.1  ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าเดินทางไปราชการ อ.ดร.สัญชัย สันติเวส และอ.นิธิวดี ทองป้อง

 3.6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ส่งรายงานผลการประเมินโครงการวิจัยกลับมาแล้ว

3.6.3 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.6.4  สรุปผลการประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงวดที่ 6/2558

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย

4.2 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

4.3 การขอรับการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงเครื่องเรือนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับกลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง” หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน งบประมาณ 100,000 บาท เอกสาร ผศ.สุรกานต์
 2. การสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ร่วมกับการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น” หัวหน้าโครงการ ผศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์ งบประมาณ 100,000 บาท เอกสาร ผศ.อธิป
 3. ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม (3-D Building Design & Draft w/ BIM. Technology) หัวหน้าโครงการ ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ งบประมาณ 100,000 บาท เอกสาร ผศ.ประพันธ์พงศ์

4.4 สรุปผลการประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงวดที่ 6/2558

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2558