ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558

ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานสรุปจากการเงิน

รายงานสรุป

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

img881 img882

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ TheUniversity of Seville (Universidad de Sevilla) ประเทศ Spain

1.7 ทุนโครงการ ASEM-DUO Fellowship (Bialystok University of Technology, Poland)

1.8 ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2559

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2558 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

3.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558

3.3 Paper Deployment 2015 – 2048  Deployment plan 2015-23

3.4 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย

4.1.1 การทำสัญญารับทุน “การศึกษาการรับรู้งานสถาปัตยกรรมไทยโดยการสัมผัสหุ่นจำลองของตาบอดสนิท : กรณีศึกษา โบสถ์ของวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”

4.1.2 เอกสารเชิงหลักการ “การบริหารจัดการอาคารเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น

4.1.3 การศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.1.4 การศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.1.5 ติดตามผลการประเมินของการขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย   โครงสร้างไม้ในสิมอีสานสกุลช่างจังหวัดร้อยเอ็ด

4.2 การขอรับการสนับสนุนการไปร่วมนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

อ.ดร.สัญชัย  สันติเวส

อ.นิธิวดี ทองป้อง 

4.3 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 2

โครงการวิจัย การใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการประหยัดพลังงาน

โครงการวิจัย การศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่นันทนาการของสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.4  ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักิวจัยพี่เลี้ยง ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.5 ขอให้ส่งคำขอรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2558