คลังเก็บหมวดหมู่: เขมโชต ภู่ประเสริฐ

ออกแบบและประมาณราคาบ้านคนพิการ

ออกแบบและประมาณราคาบ้านคนพิการ
19 พฤษภาคม 2559

ออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสโครงการขอนแก่นอาสาสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสเทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา
23 พฤษภาคม 2559

ประชุมหารือโครงการขอนแก่นอาสาสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสเทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา
24 พฤษภาคม 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

panuph_1-6-2559_10-14-32

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 1

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 4

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 5

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 2

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 1

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 2

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 1

รศ.ดร.วารุณี หวัง 2

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความวารสารคณะ – พค 59

 

ออกแบบประตูรั้วโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล

ออกแบบประตูรั้วโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล

22 เมษายน 2559

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

panuph_25-4-2559_13-49-34

 

ออกแบบภูมิทัศน์อาคารพลศึกษา

ออกแบบภูมิทัศน์อาคารพลศึกษา

25 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

panuph_28-3-2559_8-48-12

 

ออกแบบสำรวจทางเดินเท้าและจักรยาน

ออกแบบสำรวจทางเดินเท้าและจักรยาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

29 มกราคม 59

panuph_29-1-2559_9-47-24 (1)

ผู้ประเมินโครงการวิจัย 0514.19.1.4/2 เขมโชต

ผู้ประเมินโครงการวิจัย 0514.19.1.4/2

6 มกราคม 2559

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1 เรื่อง

supkum_13-1-2559_10-07-03

ออกแบบตัดโมเดลงานสถาปัตย์ของอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์

ออกแบบตัดโมเดลงานสถาปัตย์ของอาคารเรียน

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

14 กันยายน 2558

panuph_14-9-2558_14-11-23

 

ออกแบบการสร้างถนนและลานจอดรถ คณะวิทยาศาสตร์

ออกแบบการสร้างถนนและลานจอดรถ คณะวิทยาศาสตร์

9 กันยายน 2558

ผศ.ดร.เชมโชติ ภู่ประเสริฐ

img416

 

วิทยากร การปรับปรุงบ้านพักอาศัย

วิทยากร การปรับปรุงบ้านพักอาศัย
24 กรกฎาคม 2558
อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

panuph_7-8-2558_13-11-25

 

วิทยากร การปรับปรุงบ้านพักอาศัยสำหรับคนพิการ 24 กรกฎาคม 2558

วิทยากร การปรับปรุงบ้านพักอาศัยสำหรับคนพิการ

24 กรกฎาคม 2558

อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

อ.เขมโชต อบจ.ขอนแก่น