คลังเก็บหมวดหมู่: การประชุม

ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2558

  

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ 13-02-58 report

รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย    reoport feb 58

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 การจัดนิทรรศการการดำเนินโครงการบริการวิชากาแก่สังคม บ้านป่าหัด : ปัวต้นแบบเพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบุรณาการ

 

10900220_834916986560720_4791665766894691527_o10497260_834917003227385_7281645275331495272_o

6 สรุปข้อมูลด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2557

1.7 การสัมมนาเรื่อง ดีโอไอ ไทยแลนด์ DOI – Thailand

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

วาระที 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 วารสารกึ่งวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปกวารสาร  เนื้อหาด้านใน

วาระที 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอความอนุเคราะห์หนังสือและสิ่งพิมพ์จากหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  img488

4.2 หนังสือเชิญขอความร่วมมือจัดการประชุมวิชาการระดับชาติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรimg489

4.3 แนวทางการเก็บค่าบำรุงแก่คณะสำหรับการให้บริการทางวิชาการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2078/2557

4.4 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 report plan 2558

โครงการแสดงงาน-ณ-สปป.-ลาว 15.3.1

โครงการบ้านเชียง 13.1.1

โครงการเทคโนอาคารและม.เกษตรศาสตร์ 14.1.3

โครงการชุดกระดาษ 15.4.4

โครงการค่ายอาสา 13.2.1

โครงการ IDCF-II 15.1.1

โครการสังเคราะห์ถอดกระบวนการ 12.4.1

โครงการอาคารเขียว 15.2.3

 

4.5 การขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

เอกสาร img495

บทความ

4.6 โครงการวิจัยที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากกรรมการวิจัย img471

วาระที่ 5  เรื่องอื่น  ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2558