คลังเก็บผู้เขียน: พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 10/2559

ในวันที่  19  ตุลาคม  2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         – รายงานจากการเงินคณะ

         – รายงานจากกองทุนฯ

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย  บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 เว็ปไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

1.9 อาคันตุกะชาวต่างประเทศ

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย

3.1.2 การเบิกจ่ายเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงาน

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 – แนวปฏิบัติ

4.3 การเข้าร่วมจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1

4.4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560 ที่คาดว่าจะดำเนินการร่วมกับม.แห่งชาติลาว

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2559

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 9/2559

ในวันที่  14  กันยายน   2559  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะ

รายงานเงินกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 อาคันตุกะชาวต่างประเทศ

1. 9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

1.10 การประชุมเครือข่าย 8 สถาบัน

1.11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center)

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

3.2 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย

4.1.1 ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น  (ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และว่าที่ร้อยตรีกรกฎ โพษิตลิมปกุล)

4.1.2 การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูยบ้านโนนสำโรง จ.ศรีสะเกษ (อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัท และนายนานนท์ ลาโพธิ์)

4.2 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์

4.2.1 การใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการประหยัดพลังงาน โดย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา จัดพิมพ์ในว ารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฉบับที่ 15(1) ม.ค.-มิ.ย.2559 , หน้า 183 จำนวน 4,000 บาท (เป็นวารสารที่อยู่ในฐานระดับชาติ และมีปัจจัยผลกระทบ 0.25)

4.2.2 คานไม้อัดกาวสำหรับงานโครงสร้างไม้ช่วงยาวในประเทศไทย ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 หน้า 478 – 485 โดย อ.พีร์นิธิ อักษร (เป็นวารสารที่อยู่ในฐานระดับชาติ และมีปัจจัยผลกระทบ 0.059)

4.2.2 อิทธิพลของการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตีพิมพ์ในวารสาร การประชุมวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 อ.พีร์นิธิ อักษร (เป็นวารสารวิชาการระดับสถาบัน ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI แต่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ)

4.3 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ “การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 2”

4.4 การทำข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการเสนอ โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART CITIES – CLEAN ENNERGY) เทศบาลนครขอนแก่น,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT)

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2559

 

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 8/2559

ในวันที่  17 สิงหาคม 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 อาคันตุกะชาวต่างประเทศ

1.9 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 โครงการ/กิจกรรมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

4.2 รับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป

4.3 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการ Talent Mobility

4.4 ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Talent Mobility

 4.5 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย

 – เรื่อง การประเมินศักยภาพพื้นที่รอบสถานีระบบรถไฟฟ้ารางเบาเมืองขอนแก่น ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ งบประมาณ 100,000 บาท

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 7/2559

ในวันที่  21 กรกฎาคม 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 การประชุมร่วมระหว่างเครือข่ายวิชาการ 8 สถาบัน

1.9 พื้นที่การดำเนินงานชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560

1.10 จรรยาบรรณนักวิจัย

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การไปนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศของผู้ขอรับทุนสนับสนุน

3.1.2 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล และ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ)  ณ การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพฯ

3.1.3 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตและส่งเอกสารให้การเคหะแห่งชาติ   (รศ.รวี หาญเผชิญ)

3.2 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ)

3.3 Paper Deployment

3.4 การติดตามการการเร่งรัด ติดตาม รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการปิดโครงการวิจัย

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอใช้งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒฺพิจารณาบทความ จำนวน 40,280 บาท

4.2 ขออนุมัติจัดทำสัญญารับทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขข้อเสนอโครงการตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ

ชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทย : กรณีศึกษาบ้านสวายจ๊ะ จังหวัดสุรินทร์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ และนางสาวพรรณพฤกษา จะระ งบประมาณ 20,000 บาท

การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูย บ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ นายธนานนท์ ลาโพธิ์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 20,000 บาท

4.3 เสนอชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของสำนักบริการวิชาการ

4.4 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

– การสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ร่วมกับการบรรยายและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น” วัดกลาง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

“การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง สำหรับกลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง”

4.5 Fulbright Visiting Professor

4.6 นักศึกษาแลกเปลี่ยน IAESTE

4.7 ขอใช้งบประมาณค่าตีพิมพ์วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559)

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 6/2559

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 กำหนดการเดินทางมาของนักศึกษาโครงการ IAEASTE

1.9 กำหนดการเดินทางของ Fulbright Visiting Professor

วาระที่  2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

3.3 ผลการพิจารณาการขอทำ MOU

3.4 Paper Deployment

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ

4.2 การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

4.3 แนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการ

4.4 การปรับปรุง Website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

4.5 ขอขยายระยะเวลาการรับทุนวิจัย

4.6 การทำข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.

4.7 เร่งรัด ติดตาม ความก้าวหน้ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 5/2559 

ในวันที่  17  พฤษภาคม  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่  1        เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงินคณะฯ

รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายงานจากระบบออนไลน์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560

1.9 เลื่อนวันปิดรับสมัครทุนฯ International และ Thai Visting Scholoar ปีงบประมาณ 2559 (งวดที่ 2)

วาระที่  2        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  20  เมษายน  2559

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

วาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.2 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

วาระที่  4        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะ

4.2 การทำ MOU กับ The Department of Architecture,Mandalay Technological University (MTU), The Union of Myanmar

วาระที่  5        เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 4/2559

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2559

ในวันที่  20 เมษายน 2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถานะบัญชี จากการเงิน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 โครงการ IAESTE 2016

1.9 โครงการ Paper Deployment

1.10 แจ้งเตือนการหลอกลวงแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงาน

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2559

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

 1. ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการวิจัย 2 โครงการ
  1. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมือง กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น  โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
  2. โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงเปลือกอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6” โดย ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
 2. นักวิจัยส่งคืนแก้ไขเอกสารโครงการ 2 โครงการ
  1. โครงการวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของวัสดุอาคารและการบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น” โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และนางสาวสุธาสินี ดวงมณี งบประมาณ 20,000 บาท
  2. โครงการวิจัย เรื่อง “ ความสบายทางอุณหภูมิภายในสิมอีสาน” โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และ นายอรรถพล ตั้งบรรจงกิจ งบประมาณ 20,000 บาท

3.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้กับนักวิจัย บทความเรื่อง “แนวทางการออกแบบเรือนพยาบาลสำหรับคนพิการ : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น”  โดย สัญชัย สันติเวส  จำนวน 4,000 บาท

3.2  โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลักสูตร (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “ผิวพื้นภายนอกอาคารและภูมิอากาศพื้นที่” โดย รศ.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล  งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ระยะดำเนินการ 1 ปี

4.2 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ บทความเรื่อง กิจกรรมกีฬากับการวางแผนพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาเมืองบุรีรัมย์ โดย ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ ด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 2,000 บาท

4.3 การของบประมาณสนับสนุนในการยื่นข้อเสนอโครงการ  รศ.รวี หาญเผชิญ ของบประมาณสนับสนุนในการยื่นข้อเสนอโครงการ “โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2559” ซึ่งประกอบด้วย ค่าเดินทางไปราชการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่านำส่งเอกสาร รวม 6,800 บาท (หกพันแปดร้อยบาท)

4.5 ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง “พัฒนาการย่านตึกแถวในย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี”   ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยขยายถึง 29 มีนาคม 2559 เป็นขอขยายเพิ่ม 1 ปี

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2559

 

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 3/2559

ในวันที่  21  มีนาคม  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

(ดูรายงานการเงิน)

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 ตารางการปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตามโครงการ Fulbright

1.8 โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Thai-German S&T Cooperation 3rd Researcher Mobility Scheme)

1.9 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย 3 กลุ่ม (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ )

วาระที่    2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาสนใจขอรับทุนการศึกษา จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

4.2 การปรับหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.3 นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.4 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.5 ขอใช้งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.6 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เพื่อการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2559

 

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/255

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2/2559

ในวันที่  17 กุมภาพันธ์  2559  เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 หนังสือ KKU : Research

1.8 การรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตามโครงการ Fulbright

1.9 แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.1.1 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

 1. โครงการการวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมือง กรณีศึกษาเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น โดย ผศ.มนสิชา เพชรานนท์ และนางสาวพันทิวา ศรีศิลป์ งบประมาณ 30,000 บาท

3.1.2 จัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย

3.1.3 แจ้งการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย

3.1.4 แจ้งการขอแก้ไขขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัย

3.1.5 ดำเนินการเบิกจ่ายการขอรับรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนการวิจัย  จำนวน 3 โครงการ

4.1.1 ทุนสำหรับนักศึกษา

 1.  อิทธิพลของวัสดุอาคารและการบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และนางสาวสุธาสินี ดวงมณี งบประมาณ 20,000 บาท
 2. ความสบายทางอุณหภูมิภายในสิมอีสาน โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และ นายอรรถพล ตั้บงบรรจงกิจ งบประมาณ 20,000 บาท
 3. ชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในไทย : กรณีศึกษาบ้านสวายจ๊ะ จังหวัดสุรินทร์ อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ และนายพรรณพฤกษา จะระ งบประมาณ 20,000 บาท

4.2 การสนับสนุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย (ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2559)

4.3 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ

4.4 การปรับหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.5 การจัดตั้งศูนย์ศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.6 ขอนุมัติใช้เงินเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปราชการเพื่อให้บริการวิชาการ

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2559

 

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 1/2559

ในวันที่       20  มกราคม 2559       เวลา  10.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานจากการเงิน

รายงานสรุปของกองทุน

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.7 การรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าฝึกงานโครงการ IAESTE 2559

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2558 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

4.2 ขอยกเลิกการขอรับทุน

 • การประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

4.3 การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

4.4 ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ

4.5 ขอแก้ไขขอบเขตพื้นที่ศึกษา โครงการวิจัย

4.6 ขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

The Design for Minimize Energy Consumption in Medium-Rise Office Buildings, KhonKaen Province” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th National and International Conference on Sustainable Community Development Khon Kaen University เมื่อ 24-25 ธันวาคม 2558 จำนวนเงิน 4,000 บาท  โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

4.7 ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2559

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 11/2558

ในวันที่  16  ธันวาคม  2558  เวลา  14.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • งานสร้างสรรค์
 • งานบริการวิชาการ
 • งานวิจัย
 • บทความตีพิมพ์/นำเสนอผลงาน
 • บทความวิจัยตีพิมพ์วารสาร

1.7 แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2559

1.8 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการวจัย รศ.รวี หาญเผชิญ

1.9 ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาวที่คณะ/หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการ

1.10 ประชาสัมพันธ์โครงการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.11 ประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาด้านงานิวจัยต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ราย Dr. Nancy Ann Young

1.12 การดำเนินการตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2558

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

 • การดำเนินการตามมติที่ประชุม
 • วารสารวิชาการคณะ

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2559

วาระการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 10/2558

ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2558  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 • สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 • แผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2558 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

 • การดำเนินการตามมติที่ประชุม
 • วารสารวิชาการคณะ

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2558

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น.

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 9/2558

ในวันที่  14  ตุลาคม  2558  เวลา  13.30  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.6.1  ข้อมูลภาระงานอาจารย์ งวดประเมิน 1/59 ช่วงระหว่าง 1 พฤษภาคม 58 ถึง 31 ตุลาคม 58

1.7 วารสารวิชาการคณะ

1.8 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน   “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” กับ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”

 

วาระที่    2       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่  9  กันยายน  2558 

 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

 

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

4.2 การขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

1) คุณค่าและความหมายของลวดลายมงคลในอาคารพาณชิย์ยุคแรก 4 จังหวัดริมแม่น้ำโขง โดย ผศ.ดร.วารุณี หวัง  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง  5,000 บาท

2) หมู่บ้านและเรือนพวน บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ  วารสารหน้าจั่ว

3) แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางระบายน้ำเสียสาธารณะโดยวิธีการบำบัดน้ำเสียวิถีธรรมชาติด้วยระบบพืชพันธ์ุอย่างมีสุนทรียภาพทางทัศนาการ

4) Design Guidelines for Recreation Area of Romklao Kallapruek Park in Khon Kaen University.

5) The Blind and the Model of Architecture Touching.

4.3 ขออนุมัติงบประมาณการเข้าร่วมอบรมการจัดทำระบบวารสารออนไลน์ในระบบ ThaiJO ของ TCI

4.4 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มิวจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

4.5 ขอยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

 1. โครงการวิจัย การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือนในพื้นที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมืองขอนแก่น โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
 2. การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเดินในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี  โดย ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

4.6 สำรวจความสนใจในการทำ MOU ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2558

 

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558

วาระการประชุม

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 8/2558

ในวันที่  9 กันยายน 2558  เวลา  09.00  น.

ณ ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เอกสารจากการเงินคณะฯ

สรุปเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย สิงหาคม 2558

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานสารสนเทศงานวิจัย

รายงานสารสนเทศงานบริการวิชาการ

รายงานสารสนเทศงานสร้างสรรค์

รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ

รายงานสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในที่ประชุมฯ

1.7 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับโครงการ Publication Clinic

1.8 การเสนอชื่อเป็นกรรมการสมทบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.9 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค โครงการ IAESTE ปี 2558

1.10 โครงการ ISAWA International Workshop

1.11 การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558

1.12 การจัดทำโปสเตอร์สรุปการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำเสนอ

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2558

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และ Paper Deployment

3.2 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย

4.1.1 ทุนวิจัย วช.

4.1.2 ทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย

4.2 การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาบทความทางวิชาการสำหรับ Paper Deployment

4.3  การขอรับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

4.4 แผนงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ  วิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2559

4.5 ขอยกเลิกสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 

4.6 ขอขยายระยะเวลารับทุน

4.7 นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.7.1 สภาวะน่าสบายด้านอุณหภูมิในเรือนพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง

4.7.2 การศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.8  โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่

4.8.1 นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเส้นใยพื้น ชนิด กก ไหล  โดย นางสาวสุภาพร อรรถโกมล

เคลือบขี้เถ้ามูลสัตว์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสวนสัตว์ขอนแก่น โดย นายณัฎฐพงศ์ พรหมพงศ์ธร

4.8.2 นักวิจัยยกเลิกการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่

4.9 สอบถามความต้องการในการรับนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2559

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2558

 

เอกสารอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 58

4 มิถุนายน  10.00 – 12.00 การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย
(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วิทยาก  :  ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
เอกสารบรรยาย : D1
9 มิถุนายน 2558 จริยธรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์สำหรับ Social Science and Behavioral Science Research
วิทยาก  :  สำนักงานจริยธรรมในการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกสาร บรรยาย : D2
9 มิถุนายน 2558 การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย
(ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทศาสตร์สุขภาพ)
วิทยาก  :  รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน
เอกสาร บรรยาย :  D31 D32 
16 มิถุนายน 2558 การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย   วิทยาก  :  รศ.ดร.อโนทัย  ตรีวานิช
เอกสาร บรรยาย :  D4
 6 กรกฎาคม 10.00 – 12.00 น.การเขียนบทความวิจัยและการขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วิทยาก  :  ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
เอกสาร บรรยาย :  D5
6 กรกฎาคม 10.00 – 12.00 น.การเขียนบทความวิจัยและการขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย(ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทศาสตร์สุขภาพ)
วิทยากร  :  รศ.ดร.สุชีรา  เตชะวงศ์เสถียร
เอกสาร บรรยาย :  D61 D62 D63

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558

วาระการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 7/2558

ในวันที่  8  กรกฎาคม  2558  เวลา  09.00  น.

ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

…………………………………………

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 1. สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 2. สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 5. สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 6. สรุปข้อมูลงานวิจัย บริการวิชาการ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 7. การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ปี 2559
 8. อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559

9. การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะต่าง ๆในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประสานงานเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายในประเทศ

10. การประสานงานเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายในประเทศ

11. ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปีการศึกษา 2558

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2558

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ The University of Seville (Universidad   de Sevilla) ประเทศสเปน

3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

3.3 การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558

3.4 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

3.5 การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound Exchange Students) ซึ่งมีมหาวิทยาลัย FPT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ประเทศสังคมนิยมเวียตนาม

3.6 การดำเนินการตามมติที่ประชุม

3.6.1  ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าเดินทางไปราชการ อ.ดร.สัญชัย สันติเวส และอ.นิธิวดี ทองป้อง

 3.6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ส่งรายงานผลการประเมินโครงการวิจัยกลับมาแล้ว

3.6.3 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.6.4  สรุปผลการประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงวดที่ 6/2558

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย

4.2 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

4.3 การขอรับการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงเครื่องเรือนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับกลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง” หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน งบประมาณ 100,000 บาท เอกสาร ผศ.สุรกานต์
 2. การสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ร่วมกับการบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น” หัวหน้าโครงการ ผศ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์ งบประมาณ 100,000 บาท เอกสาร ผศ.อธิป
 3. ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม (3-D Building Design & Draft w/ BIM. Technology) หัวหน้าโครงการ ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ งบประมาณ 100,000 บาท เอกสาร ผศ.ประพันธ์พงศ์

4.4 สรุปผลการประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงวดที่ 6/2558

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2558

ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558

ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2558

 

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานสรุปจากการเงิน

รายงานสรุป

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

img881 img882

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ TheUniversity of Seville (Universidad de Sevilla) ประเทศ Spain

1.7 ทุนโครงการ ASEM-DUO Fellowship (Bialystok University of Technology, Poland)

1.8 ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2559

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2558 

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

3.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558

3.3 Paper Deployment 2015 – 2048  Deployment plan 2015-23

3.4 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย

4.1.1 การทำสัญญารับทุน “การศึกษาการรับรู้งานสถาปัตยกรรมไทยโดยการสัมผัสหุ่นจำลองของตาบอดสนิท : กรณีศึกษา โบสถ์ของวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”

4.1.2 เอกสารเชิงหลักการ “การบริหารจัดการอาคารเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น

4.1.3 การศึกษาการใช้น้ำหมุนเวียนในอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.1.4 การศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.1.5 ติดตามผลการประเมินของการขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย   โครงสร้างไม้ในสิมอีสานสกุลช่างจังหวัดร้อยเอ็ด

4.2 การขอรับการสนับสนุนการไปร่วมนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

อ.ดร.สัญชัย  สันติเวส

อ.นิธิวดี ทองป้อง 

4.3 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 2

โครงการวิจัย การใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการประหยัดพลังงาน

โครงการวิจัย การศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่นันทนาการของสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.4  ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักิวจัยพี่เลี้ยง ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.5 ขอให้ส่งคำขอรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2558

 

วาระประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5/2558

วาระที่    1          เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 สรุปข้อมูลภาระงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับงวดการประเมินที่ 1/2559

1.6 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์

1.7 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

1.8 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ

1.9 หลักการพิจารณาคำของบประมาณและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1.10 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐคิดค้น ประจำปี 2559

1.11 การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558

1.12 การจัดประชุมทางวิชาการ BTAC 2015

1.13 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ และการเผยแพร่ผลงาน

img748_Page_1 img748_Page_2 img748_Page_3

 

1.14 งานนิทรรศการ job fair 2015

1.15 ผลงานการออกแบบได้รับการนำไปใช้เชิงพาณิชย์

 

วาระที่    2          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่   8 เมษายน 2558

วาระที่    3          เรื่องสืบเนื่อง

3.1 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วาระที่    4          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  ปฏิทินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

4.2 โครงการ Publication Clinic มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย   โครงสร้างไม้ในสิมอีสานสกุลช่างจังหวัดร้อยเอ็ด

วาระที่    5          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2558

 

ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2558

8  เมษายน  2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานคณบดี

  วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • รายงานจากการเงินคณะฯ 
 • รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 โครงการรรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” 

1.6 วารสารกึ่งวิชาการประจำคณะ

1.7 การยื่นข้อเสนอโครงการต่อการเคหะแห่งชาติ

 ·       โครงการศึกษาและวิจัยคุณภาพแสงภายในอาคารเพื่อการออกแบบและนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

 ·       โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการร่วมกับภาคเอกชนและจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาโครงการร่วมกับภาคเอกชน

1.8 ผลงานการออกแบบได้รับการนำไปใช้เชิงพาณิชย์

1.9 ประกาศผลทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

1.10 ทุนวิจัยจากภายนอก

         การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2558

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

 

วาระที 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.2  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วาระที 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ปฏิทินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

4.2 พิจารณาการปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ

1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 8/2557) หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 พฤษภาคม 2557

2. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9/2557) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและการใช้จ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 พฤษภาคม 2557 

(ประกาศแนบท้ายหลักเกณฑ์ 9/2557)   เอกสาร word 4.2

4.3 การจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.4 นิทรรศการ Thailand Research Expo 2015

กำหนดการ

งานนำเสนอ

4.5 AGREEMENT FORM SEVILLE (MOU)

4.6  โปรแกรม CFD

วาระที่ 5  เรื่องอื่น  ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2558

 

ประชุมกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานคณบดี

  

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สถานะบัญชีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 สรุปสาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.4 สรุปสาระจากที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.6 วารสารวิชาการประจำคณะ

1.7 วารสารกึ่งวิชาการประจำคณะ

1.8 การยื่นข้อเสนอโครงการต่อการเคหะแห่งชาติ

1.9 การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ   

1.10 มติ ครม.ให้งดเว้นเดินทางไปประชุม ดูงาน อบรม ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558

1.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการและการวิจัย พ.ศ. 2538

– หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.12 ทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

แนวปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานต่างประเทศ

– บันทึกขอรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2061/2556 หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564/2556  

1.13 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปี 2558

1.14 ทุนวิจัยจากภายนอก

– ประกาศทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 2558

1.15 สารสนเทศด้านการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม

1.16 การเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ณ Ewha Womans Universith ประเทศเกาหลี

1.17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านเซรามิก กลุ่มวัสดุศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แต่สถาบันจัดส่งลายเซ็นอิเลคโทรนิคส์ พร้อมจัดส่งโลโก้ของคณะฯ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเรื่องดังกล่าว

1.18 อาจารย์ของคณะร่วมงาน “Mindscapes” International Women’s Art Exhibition 2015

1.19 โปรแกรม CFD

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2558

 

วาระที 3 เรื่องสืบเนื่อง

 

 วาระที 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการวิจัย

– แบบข้อเสนอโครงการวิจัย  img567

– ผลการประเมินจากกรรมการวิจัย

 

วาระที่ 5  เรื่องอื่น  ๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2558