คลังเก็บผู้เขียน: ศิริวุฒิ รสหอม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6 กรกฎาคม 2560)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (6 กรกฎาคม 2560)

อบรมระบบเสียง Mahajak Audio Clinic on Tour 2017 วันที่ 27 พ.ย.60

อบรมระบบเสียง Mahajak Audio Clinic on Tour 2017  ณ บริษัทสหไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์) วันที่ 27 พ.ย.2560

ปรับปรุงอุปกรณ์โสตฯห้องบรรยาย 10-11-12 วันที่  4-8 มกราคม 2561

ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN , Wifi และระบบโสตทัศนูปกรณ์ : เครื่องเสียง , ไมค์ , ลำโพง , โปรเจคเตอร์ , จอรับภาพ ประจำห้องบรรยาย 10-11-12 คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่  4 – 8 มกราคม 2561

ปรับปรุงอุปกรณ์โสตฯห้องบรรยาย 8-9 วันที่  7 – 12 ธันวาคม 2560

ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN , Wifi และระบบโสตทัศนูปกรณ์ : เครื่องเสียง , ไมค์ , ลำโพง , โปรเจคเตอร์ , จอรับภาพ ประจำห้องบรรยาย 8-9 คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่  7 – 12 ธันวาคม 2560

สถาบันกวดวิชา One Up Academy ดูงาน Arch KKU 16-10-60

คู่มือเล่มวิทยานิพนธ์ 2559-PDF

01_ปกหน้า_59
02_ปกในภาษาไทย_59
03_ปกในภาษาอังกฤษ_59
04_ใบรับรอง_59
05_บทคัดย่อภาษาไทย_59
06_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ_59
07_กิตติกรรมประกาศ_59
08_สารบัญ_59
09_สารบัญตาราง_59
10_สารบัญภาพ_59
11_บทที่1_59
12_บทที่2_59
13_บทที่3_59
14_บทที่4_59
15_บทที่5_59
16_รายการอ้างอิง_59
17_ภาคผนวกหน้าปกขั้น_59
18_ภาคผนวก_ก_59
19_ภาคผนวก_ข_59
20_ประวัติผู้เขียน_59
21_สันปก_59
22_กรณีชื่อโครงการยาว_2_บรรทัด_59

ข้อมูลเก่า 2559 งานป.ตรี

 คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ(Online)
 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2560
 รายละเอียดการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 กำหนดการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 แผนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 สรุปจำนวนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ AR
 ชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 58
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 57
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 56
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 55
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 54
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 53
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 49-50-51-52

• สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ID
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 59
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 58
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 57
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 56
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 55
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 54
 รายชื่อ/จำนวนนักศึกษา รหัสประจำนักศึกษา 50-51-52

 ประกาศรับสมัคร
 กำหนดการสอบข้อเขียน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภษณ์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 เกณฑ์ในการคัดเลือกฯ
 ระเบียบในการรับสมัครฯ
 ปฏิทินการรับเข้าศึกษาต่อ

 1. ประกาศรับสมัครฯ
 2.กำหนดการสอบข้อเขียน
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัด
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

 รายละเอียดการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

 รายละเอียดการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

 เกณฑ์การสอบคัดเลือก 
 ปฏิทินการสอบ Admission ประจำปีการศึกษา 2560 

อบรม(ธ.ค.59-พ.ค.60)ศิริวุฒิ รสหอม

trianing: KKU Faculty network
4-5 February 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

Trianing: Wireless network
25-26 February 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

Basic network config
01-02 April 2017 09.00 – 16.00
ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

สถิติหน่วยโสตทัศนูปกรณ์(ข้อมูลเก่า)

Audio-Head3-2

1 ติดตั้งใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop / Notebook) laptop
» สถิติเดือนพฤษภาคม 2559
» สถิติเดือนเมษายน 2559
» สถิติเดือนมีนาคม 2559
» สถิติเดือนกุมภาพนธ์ 2559
» สถิติเดือนมกราคม 2559
» สถิติเดือนธันวาคม 2558
» สถิติเดือนพฤศจิกายน 2558
» สถิติเดือนตุลาคม 2558
» สถิติเดือนกันยายน 2558
» สถิติเดือนสิงหาคม 2558
» สถิติเดือนกรกฎาคม 2558
» สถิติเดือนมิถุนายน 2558
» สถิติเดือนพฤษภาคม 2558 
» สถิติเดือนเมษายน 2558
» สถิติเดือนมีนาคม 2558
» สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 2558
» สถิติเดือนมกราคม 2558
» สถิติเดือนธันวาคม 2557
» สถิติเดือนพฤศจิกายน 2557
» สถิติเดือนตุลาคม 2557

2 ตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน Tools
» สถิติเดือนพฤศจิกายน 2558
» สถิติเดือนตุลาคม 2558
» สถิติเดือนกันยายน 2558
» สถิติเดือนสิงหาคม 2558
» สถิติเดือนพฤษภาคม 2558  
» สถิติเดือนเมษายน 2558
» สถิติเดือนมีนาคม 2558
» สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 2558
» สถิติเดือนมกราคม 2558
» สถิติเดือนพศจิกายน 2557
» สถิติเดือนตุลาคม 2557

Audio-Head3-1

1 ติดตั้งใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop / Notebook) laptop

» สรุปสถิติระหว่างเดือนฟฤศจิกายน 2558 – พฤษภาคม 2559
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – ตุลาคม 2558
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
»  สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 – ตุลาคม 2557

2 ตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน Tools
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – ตุลาคม 2558
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 – ตุลาคม 2557
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557

3 ติดตั้งใช้งานเครื่องฉาย Projector projector
» สรุปสถิติระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – ตุลาคม 2558

4 ให้บริการถ่ายภาพ VDO  VDO
» สรุประหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – ตุลาคม 2558

กิจกรรมการเรียนการสอน (ข้อมูลเก่า)

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม  

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

• ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาการออกแบอุตสาหกรรม

บริการวิชาการ labcom ปีงบ59(ข้อมูลเก่า)

บรรยายพิเศษ “การนำเสนอผลงานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์” โดยทีมงานมืออาชีพ จาก บริษัท Depth of Field – DOF ณ ห้องปฏิบัติการฯ ชั้น 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรม workshop วิชาการ “เซรามิก” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559

โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

บรรยายวิชาการ “สานสัมพันธ์รุ่นพี่-สานฝันรุ่นน้อง” ประจำปี 2559 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559

กิจกรรมวันรายงานตัวน้องใหม่ (ลอดซุ้ม) วันที่ 27 สิงหาคม 2559

กิจกรรมเชียร์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรมฯ ปีงบประมาณ 2559

 พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม 13.00 – 17.00 น. ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559
 กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ และประกวดดาว-เดือน มข. ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2559
 กิจกรรมวันรายงานตัวน้องใหม่ (ลอดซุ้ม) วันที่ 27 สิงหาคม 2559
 กิจกรรม  Workshop ครั้งที่ 1  การวาดทัศนียภาพเบื้องต้น (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 สิงหาคม 2559
 เปิดโลกกิจกรรมชุมนุมคณะ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
 โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 กิจกรรมเชียร์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2559
 รับน้องสตูดิโอ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 สิงหาคม 2559
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2559
 อบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2559
 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
 ติวความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-15  พฤษภาคม 2559
 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานสถาปนิก 59 เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2559 ถึง 2 พฤษภาคม 2559
 แม่สีเรือนอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2559
 สัมมนาเครือข่ายศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559
 เสริมสร้างความคิดเชิงบวกและหลักคิดในการดำรงชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 มีนาคม 2559
การเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559
 ละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ขมิบฝัน 20) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19,22-27 ก.พ.2559
 อบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
 กิจกรรมพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 ก.พ.2559
 กิจกรรมประกวดกองเชียร์และประกวดผู้นำเชียร์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 ก.พ.2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
 กีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-13 ก.พ.2559
 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 ม.ค.2559
 โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 24 ม.ค.2559
 ประเพณีวันลอยกระทง : สีฐานเฟสติวัล (SithanFestival KKU 2015) บุญสมมาบูชาน้ำ วันที่ 18 ธ.ค.2558
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-14 ธ.ค.2558
 ทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.2558
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ มข.-มมส. ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1 พ.ย.2558
 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR) วันที่ 30 ต.ค.2558
 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม(ID) วันที่ 27 ต.ค.2558
 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม สันเดย์และกิจกรรมรายงานสายรหัส วันที่ 24 ต.ค.2558
 นิทรรศการงานสถาปนิกอีสาน 58 ระหว่างวันที่ 8-11 ต.ค.2558

อบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม 13.00 – 17.00 น. ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559

สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2559