คลังเก็บผู้เขียน: ศิริวุฒิ รสหอม

ข่าวและรายงาน : การเจ้าหน้าที่

ข่าวและรายงาน : การเจ้าหน้าที่

รายงาน-งานบุคคล

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2554

 1. ครั้งที่ 1  วันที่ 12 มกราคม 2554
 2. ครั้งที่ 2  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
 3. ครั้งที่ 3  วันที่ 9 มีนาคม 2554
 4. ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มิถุนายน 2554

ปี 2553

 1. ครั้งที่ 1   วันที่ 27 มกราคม 2553
 2. ครั้งที่ 2  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 3. ครั้งที่ 3  วันที่ 10 มีนาคม 2553
 4. ครั้งที่ 4  วันที่ 28 เมษายน 2553
 5. ครั้งที่ 5  วันที่ 26 พฤษภาคม 2553
 6. ครั้งที่ 6  วันที่ 23 มิถุนายน 2553
 7. ครั้งที่ 7  วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
 8. ครั้งที่ 8  วันที่ 25 สิงหาคม 2553
 9. ครั้งที่ 9  วันที่ 6 กันยายน 2553
 10. ครั้งที่ 10  วันที่ 8 กันยายน 2553
 11. ครั้งที่ 11 วันที่ 29 กันยายน 2553
 12. ครั้งที่ 12 วันที่ 13 ตุลาคม 2553
 13. ครั้งที่ 13 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
 14. ครั้งที่ 14 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

ปี 2552

 1. ครั้งที่ 1  วันที่ 14 มกราคม 2552
 2. ครั้งที่ 2  วันที่ 4 มีนาคม 2552
 3. ครั้งที่ 3  วันที่ 12 มีนาคม 2552
 4. ครั้งที่ 4  วันที่ 10 มิถุนายน 2552
 5. ครั้งที่ 5  วันที่ 24 กรกฎาคม 2552
 6. ครั้งที่ 6  วันที่ 10 สิงหาคม 2552
 7. ครั้งที่ 7  วันที่ 14 กันยายน 2552
 8. ครั้งที่ 8  วันที่ 16 ตุลาคม 2552
 9. ครั้งที่ 9  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

 ข่าวบุคคล (ข้อมูลเดิม ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2556)

[rssinpage rssfeed=’http://arch.kku.ac.th/dev/?feed=rss2&cat=3′]


 อ่านข่าวงานการเจ้าหน้าที่ (ย้อนหลัง)

งานสารบรรณคณะ(ข้อมูลเก่า)

  

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการบริหารทั่วไป และงานประสานงานด้านบริการกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอกโดยมีการให้บริการงานย่อย 4 งาน  ได้แก่งานบริการลงทะเบียนรับส่งหนังสือ  งานจัดประชุม และ บริการยานพาหนะและงานเลขานุการผู้บริหาร

มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านธุรการและควบคุมระบบงานสารบรรณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน ด้านเอกสารของหน่วยงานและติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดเตรียมห้องประชุมต่าง ๆ ที่สําคัญต่อการบริหารงานของคณะฯ เพื่อให้สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคณะฯ   ได้แก่ การจัดเตรียมห้องประชุม การให้บริการการอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยห้องประชุมทุกครั้งหลังใช้งานแล้ว

เจ้าหน้าที่เคานะเตอร์ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อบุคลากรภายในคณะฯ  เช่น การให้บริการห้องประชุม, การให้บริการยานพาหนะราชการ, การให้บริการลงทะเบียนรับและส่งออกหนังสือราชการในระบบ KKU DMS , การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, การรับส่งโทรสารในงานราชการ,ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานเป็นการตรวจสอบงานเป็นประจํา เพื่อป้องกันความผิดพลาด ทําการนัดหมาย และจัดตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร เตือนการนัดหมายให้ผู้บริหารทราบถึงกําหนดการนัดหมาย ล่วงหน้า ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ต บันทึกการประชุมผู้บริหารแล้วนํามาจัดพิมพ์ ร่างจดหมายโต้ตอบ   ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมของผู้บริหาร  การจัดทํา รายงานการประชุม จัดการดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สําคัญแก่ผู้บังคับบัญชา เจราจาโต้ตอบและการ นัดหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรทีเกี่ยวข้องกับงานของผู้บังคับบัญชา พร้อมกับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เป็นผู้เชื่อมโยงหรือประสานนโยบายให้ระดับผู้บริหารและระดับหัวหน้างานหรือระดับอื่นๆ เกิดความเข้าใจซึ่งกัน และกัน ซึ่งจะทําให้งานขององค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บทบาทหน้าที่ของงานเลขานุการ

1. งานเลขานุการผู้บริหาร

 ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุญาตไปราชการของผู้บริหาร
 ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในการไปราชการ
 ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการของผู้บริหาร
 จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของผู้บริหาร
 ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร
 ดําเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอกพร้อมรับ-ส่งโทรสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่างๆ 
 ต้อนรับอาคันตุกะของผู้บริหาร
 ประสานการนัดหมายต่างๆ
ดําเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอกพร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่างๆ อํานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุกๆ ด้าน

2. งานประชุม

 ดําเนินการจัดการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ นัดหมายกำหนดการให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ
 ออกหนังสือเชิญประชุม
 จดบันทึกการประชุมและเวียนเอกสารรายงานการประชุมให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ
 จัดทํารายงาน และหรือสรุปสาระสําคัญของการประชุมให้ผู้บริหาร
 ติดตามผลการดําเนินงานตามที่หารือในที่ประชุม
 จัดเอกสารประชุมให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นในการอ้างอิง

3. งานเอกสารและงานธุรการ

 จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการเพื่อดําเนินการเสนอก่อนและ หลัง
 พิจารณากลั่นกรองหนังสือโดยตรวจทานว่าผ่านกระบวนการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารที่กํากับดูแลให้ครบถ้วนก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา

 ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของอักษร และรูปแบบหนังสือราชการจากหน่วยงานต่างๆ ก่อน นําเสนอผู้บริหารและลงนามในหนังสือ พร้อมตรวจทานหนังสือจากผู้บริหารพิจารณาสั่งการ และลงนามให้ ครบถ้วน ก่อนจัดส่งคืนหน่วยงาน
 ให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีหน่วยงานภายใน หรือภายนอก เชิญประชุม สัมมนา ร่วมเป็นเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดงาน หากมีการกําหนดเวลาที่ซ้ำซ้อนกับ ภารกิจอื่นที่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าแล้ว งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ กองบริหารงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี
 พิมพ์หนังสือภายใน หนังสือภายนอกและเอกสารราชการต่างๆ ให้ผู้บริหารตามที่ได้รับ มอบหมาย

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2561

 สรุปผลการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2561

โครงการคณะสีเขียว (Green Faculty) ประจำปี 2561

 รายงานสรุปผลโครงการคณะสีเขียว (Green Faculty_ประจำปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปีงบฯ61 : ศิริวุฒิ รสหอม

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานใต้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561
 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบ Shop Drawing ของงานก่อสร้าง งานสุขาภิบาลและงานไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับครูผู้สอนแผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างโยธา และแผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ที่สอนในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ
 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปกิบัติการกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การถ่ายทอดตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร สู่ระดับปฎิบัติการตามการปรับโครงสร้างใหม่ 2561”
 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการสัมมนาเทคโนโลยีจำลองสารสนเทศอาคาร(Building Information Modeling Technology) ประจำปี 2561
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561
 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปรับปรุงระบบงานสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรือง การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นต่อการตัดสินใจระดับบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนความรู้สำหรับการสอบขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตกยรรมควบคุม (กส.)

ปรับปรุงพื้นที่จอดรถหน้าอาคารอเนกประสงค์(สิม) 18 ธันวาคม 2561

สถิติซ่อมคอมพิวเตอร์

 พฤศจิกายน 2561
 ตุลาคม 2561
 กันยายน 2561
 สิงหาคม 2561
 กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
 พฤษภาคม 2561
 เมษายน 2561
 มีนาคม 2561
 กุมภาพันธ์ 2561
 มกราคม 2561
 ธันวาคม 2560
 พฤศจิกายน 2560
 ตุลาคม 2560
 กันยายน 2560
 สิงหาคม 2560
 กรกฎาคม 2560
 มิถุนายน 2560

ผลซ่อมคอมพิวเตอร์รายเดือน

พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
 พฤษภาคม 2561
 เมษายน 2561
 มีนาคม 2561
 กุมภาพันธ์ 2561
 มกราคม 2561
 ธันวาคม 2560
 พฤศจิกายน 2560
 ตุลาคม 2560
 กันยายน 2560
 สิงหาคม 2560
 กรกฎาคม 2560
 มิถุนายน 2560

ประชุมกลุ่มงานบริหารและธุรการ#3 (13 ธ.ค.61)

หนังสือเชิญประชุมกลุ่มงานฯ

รายงานเก่ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปี58

ปี 58

รายงานการใช้โทรศัพท์ โทรสารคณะฯ ปี 58
รายงานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 085-0075876  ปี 58

ส่วนที่ 2  ภาพการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

รายการงานผลการดำเนินโครงการ

 1. รายงานผลการจัดโครงการอบรม เรื่อง “การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน”  วันที่ 14 มกราคม 2558
  A. สรุปผลการจัดโครงการฯ
  B. ภาพกิจกรรมโครงการอบรม
  C. เอกสารประกอบการบรรยาย
  D. ขออนุมัติโครงการ และหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม
 2. รายงานผลโครงการแผนและปฏิทินสำหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล (สายสนับสนุน) ปีงบประมาณ 2557
 3. สรุปโครงการ KM วิจัย,การเงิน
 4. สรุปผลการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การจัดทำหนังสือสั่งการ” วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 จัดโดย งานบริหารงานทั่วไป
  1. สรุปผลการจัดโครงการ KM การจัดทำหนังสือสั่งการ
  2. เอกสารบรรยาย PowerPoint
  3. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. คำอธิบายรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกและภายใน
  5. รูปแบบและตัวอย่างหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
  6. คำอธิบายและตัวอย่างการจัดทำคำสั่ง
  7. ภาพกิจกรรม
 5. สรุปการประเมินผล Big Cleaning day และ 5 ส
 6. สรุปการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 6.3
 7. สรุปโครงการปีใหม่คณะ 24 ธ.ค.2556(2)
 8. สรุปงานวันสงกรานต์คณะ 11 เม.ย. 57(2)
 9. สรุปโครงการปรับปรุงลานสัก
 10. สรุปผลการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ปีงบ 2557
 11. สรุปผลการจัดโครงการสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Health & Safety
 12. โครงการอบรมตัดแต่งต้นไม้-17-มิ.ย. 58

รายงานสถิติเก่า งานบริหารงานทั่วไป ปี57

ปี 57
รายงานสถิติการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

ปี 57
รายงานผลการวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยอาคารสถานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน

ปี 57

รายงานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 085-0075876  ของคณะ ปี 2557
รายงานการใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ปี 2557
รายงานการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ โทรสารคณะ ปี2557

ข้อมูลเก่างานบริหารงานทั่วไป ปี56

ข้อมูลเก่าปี56

1. รายงานประเมินผลโครงการศึกษาดูงาน ปี 56

รายงานการใช้พลังงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
1. เปรียบเทียบย้อนหลัง 6 ปีงบประมาณ 2551 และ 2556
1. เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2555 และ 2556

รายงานการประชุมผูู้บริหาร

รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  เมษายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  พฤษภาคม 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  มิถุนายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร  เดือน  กรกฎาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กันยายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน พฤศจิกายน 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน ธันวาคม 2557 ไม่จัดประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน มกราคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน  มีนาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน เมษายน 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน  พฤษภาคม 2558 
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กรกฎาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน กันยายน 2558  ไม่จัดประชุมเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลประเมินความพึงพอใจงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลประเมินความพึงพอใจงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานการประชุมประจำเดือน

ปีงบประมาณ 2558

1.  ตุลาคม 2557
2.  พฤศจิกายน 2557
3.  ธันวาคม 2557
4.  มกราคม 2558
5   กุมภาพันธ์ 2558
6.   มีนาคม 2558
7.    เมษายน 2558  ไม่จัดประชุม
8.    พฤษภาคม 2558
9.    มิถุนายน 2558
10  กรกฎาคม 2558
11. สิงหาคม 2558 ไม่จัดประชุม
12. กันยายน 2558
13 ตุลาคม 2558

ปีงบประมาณ2557
1.  ตุลาคม 2556
2.  พฤศจิกายน 2556
3.  ธันวาคม 2556
4.  มกราคม 2557
5.  กุมภาพันธ์ 2557
6.   มีนาคม 2557
7.   เมษายน 2557
8.   พฤษภาคม 2557
9.   มิถุนายน 2557
10. กรกฎาคม 2557
11. สิงหาคม 2557
12. กันยายน 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น Google Bookmark และ การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำคู่มือ หรือเอกสารต่างๆ วันที่ 26 พศฤจิกายน 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Sketchup และ lumion 8 เพื่อการออกแบบและนำเสนอผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน จััดโดยสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21-22 เมษายน 2561  08.30 – 16.30 น.