คลังเก็บผู้เขียน: อนุพันธ์ พันธ์อมร

ออกแบบภูมิทัศน์อาคาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ออกแบบภูมิทัศน์อาคาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

16 มิถุนายน 2560

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

Scan by RICOH-panuph-19-6-2560

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร

1 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

ผศ.นพดล ตั้งสกุล

Scan by RICOH-panuph-9-6-2560

 

สรุปข้อมูลรายบุคคลการพัฒนาตนเอง ธค. 59 ถึง พค. 60

 1. กชามาส ทินราช
 2. กตัญชลี ประนม
 3. กนกนวล แก้วราช
 4. กนิษฐา ประนม
 5. กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
 6. กาญจนา จันทรสมบัติ
 7. เกรียงพงษ์ ภูศรีโสม
 8. จักริน เงินทอง
 9. จันทร์ศรี ผุยโสภา
 10. ฉัตรฤดี ประทุมไชย
 11. ชวน สีเรือง
 12. ชะลอ ซ้อนเปียยูง
 13. ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์
 14. ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
 15. เชยชม ประทุมมา
 16. ทองคำ ภูต้องใจ
 17. ทัศวรรณ ศราภัย
 18. นเรศ เดชหามาตย์
 19. บัณฑิต กาบไกลแก้ว
 20. พรรณี จรดอน
 21. ธัญญรัศม์ กุลพัฒน์วัชรากร
 22. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
 23. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
 24. มานพ ภูต้องใจ
 25. เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
 26. วาสนา รำเพยพล
 27. วิไล โพธิ์เตมิ
 28. ศิริวุฒิ รสหอม
 29. สมพร นามสีฐาน
 30. สฤษฎิ์ ปูนอน
 31. สำรวย ภูเงิน
 32. สุระพล มุสิกะสาร
 33. หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
 34. อนุพันธ์ พันธ์อมร
 35. อนุวัฒน์ กิจโกศล
 36. อนุสรา สุขสมรส
 37. อภิวัฒน์ คงอุดม
 38. อรจิตรา พิริยะศรัทธา
 39. อรสา จุลมา
 40. อุดม สิทธิมงคล
 41. อานุชิต บุตคาม

แสดงงานสร้างสรรค์ Work in Progress 5

แสดงงานสร้างสรรค์ Work in Progree 5

ม.รังสิต

สุภาพร อรรถโกมล

28 เมษายน 2560

 

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

29 พฤษภาคม 2560

ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
รศ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Scan by RICOH-panuph-9-6-2560 (1)

Scan by RICOH-panuph-9-6-2560

 

วิทยากร พัฒนาใจเมืองกับธนารักษ์

วิทยากร พัฒนาใจเมืองกับธนารักษ์

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

13 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

Scan by RICOH-panuph-8-6-2560 (1)

 

ประชุม ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง

ประชุม ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง

Royal Thai Embassy Brussels

24 พฤษภาคม 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

Scan by RICOH-panuph-8-6-2560

 

 

วิทยากร What Other Cities can learn from khon kaen

วิทยากร What Other Cities can learn from khon kaen

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

31 พฤษภาคม 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

Scan by RICOH-panuph-5-6-2560 (2)

 

วิทยากรอบรมผลิตเตียงผู้ป่วย

วิทยากรอบรมผลิตเตียงผู้ป่วย

สำนักบริการวิชาการ

31 พฤษภาคม 2560

ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

Scan by RICOH-panuph-5-6-2560 (1)

 

วิทยากรพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิทยากรพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำนักบริการวิชาการ

31 พฤษภาคม 2560

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์

Scan by RICOH-panuph-2-6-2560 (1)

 

สำรวจพื้นที่อารยสถาปัตย์

สำรวจพื้นที่อารยสถาปัตย์

คณะแพทยศาสตร์

31 พฤษภาคม 2560

ผศ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ

Scan by RICOH-panuph-2-6-2560

 

อาจารย์พิเศษ สัมมนาสำหรับการวิจัยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์

1 พฤษภาคม 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

อาจารย์พิเศษ สัมมนาสำหรับการวิจัยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

คณะทำงานอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่า

คณะทำงานอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่า

จังหวัดขอนแก่น

1 พฤษภาคม 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

 

วิทยากร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

วิทยากร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

26 พฤษภาคม 2560

อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล

Scan by RICOH-panuph-29-5-2560 (2)

 

ที่ปรึกษาเรื่องการตรวจสภาพแวดล้อม

ที่ปรึกษาเรื่องการตรวจสภาพแวดล้อม
29 พฤษภาคม 2560

อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอดชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Scan by RICOH-panuph-29-5-2560 (1)

 

 

ออกแบบอาคารปรีดา

ออกแบบอาคารปรีดา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
19 พฤษภาคม 2560
ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส
ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

Scan by RICOH-panuph-19-5-2560 (1)

 

แต่งตั้งคณะทำงานออกข้อสอบ สำหรับการทดสอบมาตรฐานความรู้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สภาสถาปนิกไม่รับรอง

สภาสถาปนิก
15 พฤษภาคม 2560
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Scan by RICOH-panuph-19-5-2560