คลังเก็บผู้เขียน: อนุพันธ์ พันธ์อมร

ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอายุรแพทย์ ชั้น 6

ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอายุรแพทย์ ชั้น 6

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 กรกฎาคม 2560

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

Scan by RICOH-panuph-11-7-2560 (1)

 

ป้องกัน: วิพากษ์โครงการ พัฒนาแนวทางที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและคนพิการ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ป้องกัน: ออกแบบตกแต่งภายในนิทรรศการหอย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: คณะทำงานเพื่อรวบรวมนำเสนอแนวความคิดในการดำเนินโครงการปรับปรุงธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

รายวิชาที่เปิดสอน และ ตารางสอน ภาคต้น 2560

รายวิชาที่เปิดสอน-AR-ภาคต้น-2560

รายวิชาที่เปิดสอน-AR-ภาคต้น-ปีการศึกษา-2560 ใหม่ 17 กรกฎาคม 2560

รายวิชาที่เปิดสอน-ID-ภาคต้น-2560

ตารางสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตารางสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์. ใหม่ 17 กรกฎาคม 2560

ตารางสอนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

 

ผลประเมินใช้ประกอบประเมิน 2 60 ความพึงพอใจงานวิจัยและบริการวิชาการ

สรุปผล ความพึงพอใจงานวิจัยและบริการวิชาการ ช่วงปี 2559 2560

ประเมินความพึงพอใจสำนักงาน2-60_วิจัยและบริการวิชาการ

aa

รวมเอกสารประกอบการประเมิน 2 60 งานวิจัยและบริการวิชาการ

กระบวนการทำใหม่ให้ตรงตาม edpex

รวม

บริการวิชาการ

วิจัย

ประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาตนเอง ธค. 59 ถึง พค. 60 สรุปข้อมูลรายบุคคล กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

  1. มณีรัตน์ วีระกรพานิช
  2. พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
  3. อนุพันธ์ พันธ์อมร

การวิจัยและการบริการวิชาการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

ปี 2559

– ครั้งที่ 12/59 – วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ปี 2560

– ครั้งที่ 1/60 – 18 มกราคม 2560

– ครั้งที่ 2/60 – 16 กุมภาพันธ์ 2560

– ครั้งที่ 3/60 – 15 มีนาคม 2560

– ครั้งที่ 4/60 – 26 เมษายน 2560

ครั้งที่ 5/60 – 24 พฤษภาคม 2560

ข้อมูล สรุปงานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update may 2017

— โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0560

— โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0560

— โครงการวิจัย-ar-update-0560

— บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0560

— บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0560

กระบวนการทำงานการบริการวิชาการ

สรุปข้อมูลด้านการวิจัย

การประชาสัมพันธ์

สรุปข้อมูลงานประชาสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์

กระบวนงานวิเทศสัมพันธ์

— ขั้นตอนการขอวีซ่า

— ขั้นตอนการขอหนังสือตอบรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

— ขั้นตอนการทำ MOU

— ขั้นตอนการขอทุนไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ตอบรับ IAESTE 2560

รับนักศึกษาทุน GMS 2560

ส่งเอกสารรับทุนต่อเนื่องหอการค้าไทยญี่ปุ่น

ขออนุมัติงบไปพม่า

ขออนุมัติไปราชการต่างประทศ

กลุ่มงาน

รายงานการประชุมกลุ่มงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

การประเมินในภาพรวม

งานรอง

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1022/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 1/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ Forum Expert Seminar

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 103/2559 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Excellent Data Basae 2560

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29/2560 คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 8 สถาบัน โฮมภูมิ ครั้งที่ 3

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

พิมพ์ชนก

ปฏิทินการดําเนินงานนางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2560

กระบวนการงานด้านวิจัย และการเสนอพัฒนาขั้นตอนงานพิมพ์ชนก

กระบวนงานการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์คณะ พิมพ์ชนก

อนุพันธ์ และ เอกสารด้านเทคโลยีสารสนเทศ

แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ความเสี่ยง

กรรมการสอบข้อเท็จจริง 20 มกราคม 2560 อนุพันธ์ พันธ์อมร

กรรมการจำหน่ายพัสดุ 23 มกราคม 2560 อนุพันธ์

กรรมการสอบ ช้างเผือก ประกาศ 22/2560

คณะกรรมการเก็บเงิน

กรรมการวารสาร

การพัฒนางาน โครงการปรับปรุงระบบงานสายสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากร ผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

วิทยากร ผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

29-30 มิถุนายน 2560

สำนักบริการวิชาการ

ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

Scan by RICOH-panuph-29-6-2560

 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินงานตามโครงการ ภายใน ภายนอก

ประกาศ

มข.2065/2556 ภายนอก
มข.2078/2557 ภายใน

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมทหารม้าที่ 7

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

26 มิถุนายน 2560

กรมทหารม้าที่ 7

Scan by RICOH-panuph-27-6-2560

 

ออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารขวัญมอ

ออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารขวัญมอ

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

23 มิถุนายน 2560

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

Scan by RICOH-panuph-23-6-2560 (1)

 

ข้อมูล สรุปงานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update may 2017

โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0560

โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0560

โครงการวิจัย-ar-update-0560

บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-0560

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-0560

 

วิทยากร ฮวงจุ้ยกับความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับสถาปนิก

วิทยากร ฮวงจุ้ยกับความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับสถาปนิก

สภาสถาปนิก

7 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

Scan by RICOH-panuph-19-6-2560 (3)

 

ประธานตรวจประเมิน

ประธานตรวจประเมิน

ม.กาฬสินธุ์

14 มิถุนายน 2560

ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

Scan by RICOH-panuph-19-6-2560 (2)

 

ออกแบบปรับปรุงสำนักงานส่วนหน้า อาคาร 1

ออกแบบปรับปรุงสำนักงานส่วนหน้า อาคาร 1

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

19 มิถุนายน 2560

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

Scan by RICOH-panuph-19-6-2560 (2)